Zoek op kaartAlgemene voorwaarden van Bedrijven-zoeken.nl

Artikel 1 – Definities.
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Site: door - Bedrijven-zoeken.nl geëxploiteerde internet site houden de een online bedrijvengids.
b. Abonnee: De partij die een abonnementsovereenkomst sluit met door Bedrijven-zoeken.nl
c. 1 Jaar vermelding: bedrijfsnaam, korte beschrijving van bedrijfsprofiel, bedrijfslogo, 3 foto’s, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats; branche-indicatie, telefoonnummer, mobiele nummer e-mail en een direct link naar uw website,

Artikel 2 – Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op alle door Bedrijven-zoeken.nl gesloten overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de Site. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 Alleen de algemene voorwaarden van Bedrijven-zoeken.nl zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Bedrijven-zoeken.nl en haar abonnees.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst.
3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door abonnee. Bedrijven-zoeken.nl zal de aanvaarding schriftelijk (per e-mail) bevestigen.

Artikel 4 – Rechten en plichten abonnee.
4.1 Abonnee krijgt bij registratie een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens is abonnee gerechtigd in de database bij Bedrijven-zoeken.nl om zijn gegevens dan wel haar aanvullende gegevens te wijzigen en toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

4.2 Het is abonnee niet toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen.
4.3 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Bedrijven-zoeken.nl.
4.4 Abonnee staat er voor in dat de door hem aan de databank van Bedrijven-zoeken.nl toegevoegde informatie / gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart Bedrijven-zoeken.nl voor alle schade voortvloeiende uit door abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.

Artikel 5 – Duur.
5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

5.2 De overeenkomst zal telkens automatisch met een zelfde periode worden verlengd, tenzij een der partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode de overeenkomst middels een aangetekend schrijven opzegt.

Artikel 6 – Tarieven en betaling.
6.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Bedrijven-zoeken.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd.

Bedrijven-zoeken.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen.
Bedrijven-zoeken.nl zal de abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.
6.2 Bedrijven-zoeken.nl behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.
6.3 Alle tarieven van Bedrijven-zoeken.nl zijn uitgedrukt in Euro. Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Bedrijven-zoeken.nl is vereist.
6.4 In geval van verzuim is abonnee over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na het verstrijken van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.
6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 100,--.
6.6 Het abonnementsgeld dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de per e-mail verzonden factuur.
6.7 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Bedrijven-zoeken.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en zolang abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Bedrijven-zoeken.nl volledig heeft voldaan.(Bovenstaande kan bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de gebruikersnaam en wachtwoord).

Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site.
7.1 Bedrijven-zoeken.nl staat in voor een beschikbaarheidspercentage van de Site van tenminste 95%, waarbij non beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Bedrijven-zoeken.nl liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Bedrijven-zoeken.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.2 Bedrijven-zoeken.nl is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten.
8.1 Abonnee is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie.

8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of net enquette.
De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk seks gerelateerde ondernemingen, discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
8.3 Indien Bedrijven-zoeken.nl van oordeel is dat abonnee in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is Bedrijven-zoeken.nl gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.

Artikel 9 – Privacy.
9.1 Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte gegevens door Bedrijven-zoeken.nl zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een online bedrijvengids.

9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom.
10.1 Bedrijven-zoeken.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woord met betrekking tot de Site.

Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de abonnee in.
10.2 In het geval Bedrijven-zoeken.nl in opdracht van abonnee werkzaamheden voor abonnee verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee Bedrijven-zoeken.nl ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Bedrijven-zoeken.nl gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.
10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Bedrijven-zoeken.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere abonnees en vrijwaart Bedrijven-zoeken.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Bedrijven-zoeken.nl
11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse abonnees. Bedrijven-zoeken.nl is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.

11.2 Abonnee vrijwaart Bedrijven-zoeken.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse verband houdende met de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.
11.3 De enige aansprakelijkheid die Bedrijven-zoeken.nl kan aanvaarden en aanvaardt betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van de Site. Ingeval de gegarandeerde beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt behaald zal Bedrijven-zoeken.nl over de daarop volgende periode van één jaar een korting op het abonnementsgeld verlenen van 15%.
11.4 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Artikel 12 – (Tussentijdse) beëindiging.
1. Deze overeenkomst kan onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds, middels een aangetekend schrijven aan abonnee met onmiddellijke ingang worden beëindigd door Bedrijven-zoeken.nl in elk van de navolgende gevallen:

a. Wanneer de abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt.
b. Ingeval (voorlopige) surséance van betaling en/of faillissement van de abonnee is aangevraagd.
c. Indien de abonnee niet langer actief is als bedrijf.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.


Uitgelicht:


De Senioren Verhuizer BV

De Senioren Verhuizer BV

De Senioren Verhuizer is als familiebedrijf dé specialist voor uw verhuizing en dat ...
Schildersbedrijf Winnubst

Schildersbedrijf Winnubst

Voor uw huis, villa, appartement, winkel of kantoor hebben wij de juiste oplossingen ...
Loogman Caravanstalling

Loogman Caravanstalling

Centraal gelegen voor de regio Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp e.o. Loogman Caravanstalling is ...
Nederhof hoveniers BV

Nederhof hoveniers BV

Door de jaren heen is het hoveniersbedrijf erg gegroeid. Het team inmiddels gegroeid ...
Camperhuren.nl

Camperhuren.nl

Een camper hét ideale middel om mee op vakantie te gaan! Je eigen ...


Login


Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten ?